موتور توربین گاز

کیان توربو tec انواع مختلف موتور توربین گازی هسته ای (تعمیرات اساسی جدید یا صفر) را عرضه خواهد کرد.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید