قطعات یدکی توربین گاز

قطعات یدکی و جایگزین توربین گازی
کیان توربو تک ضمن بهره مندی از انبار مدون و لیست شده از قطعات یدکی برای تجهیزات توربین های گازی ، توانایی ساخت قطعات بر اساس استانداردهای مربوطه را داراست.
به منظور اطمینان از تامین سریع قطعات ،جهت تعمیرات برنامه ریزی ده و نشده ، این شرکت همواره در حال بروزرسانی انبار قطعات می باشد.

 

حمل ونقل

 • شرکت کیان توربوتک برای توسعه راه حل های زنجیره تامین با مشتریان ، همکاری می کند. ما همچنین انواع سیستم های پشتیبانی مواد را ارائه می دهیم از جمله:
  مدیریت حمل ونقل
 • گارانتی کامل
 • نگهداری انبار منطقه ای
 • خدمات سریع
 • خدمات نصب
 • تبادل اجزاء
 • تعمیر قطعات
 • برنامه ریزی به موقع ساخت قطعات
 • ارسال محموله
 • قراردادهای خدمات بلند مدت

موتور توربین گازی

کیان توربوتک انواع مختلفی از موتور اصلی توربین گازی (تعمیر اساسی جدید یا صفر) را تامین می کند.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید